Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Wieluniu  powstało w styczniu 1989 roku. ( Pierwsza nazwa to STWARZYSZENIE  CHORYCH  NA  CUKRZYCĘ ) Inicjatorką  powołania Koła w Wieluniu  była mgr .Czesława Lisek . Pierwsi członkowie Zarządu nowo powstałego Koła to; Prezes – Czesława Lisek , Zofia Adamowska ,Zygmunt Kokociński ,Ryszard Klaczyński  ,Jolanta Widera, Stanisław  Panaszek, Weronika Łyszczasz , Antoni Kasielski , Helena Wilk , Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca pani Maria Lesiak. Po  rezygnacji z funkcji  prezesa – pani Czesławy Lisek prezesem został Wojciech Wieczorek który pełnił tę funkcję dwa lata. Po rezygnacji pana Wieczorka prezesem Samodzielnego Koła polskiego Stowarzyszenia Diabetyków został jego zastępca pan Ryszard Klaczyński który pełnił tę funkcję przez trzy kadencję  do 20 marca 2013 r

Po reformie samorządowej Samodzielne koło PSD przekształciło się w Koło Miejsko – Powiatowe w Wieluniu i pod tą nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Przy Zarządzie Miejsko- Powiatowym w Wieluniu działa również Komisja Rewizyjna . Na jej czele stał pan Florian Faryś a członkami byli panowie Edward Kostrzewa  i Włodzimierz Sawer.

 W dniu 06 . 11. 2002r.odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrane zostały nowe władze Zarządu Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu. Prezesem został ponownie wybrany pan Ryszard Klaczyński jego zastępcą pan Edward Nawrocki skarbnikiem pani Zofia Ochocka , sekretarzem pani Jolanta Widera. Natomiast członkami Zarządu pani Chwalimira Ladra , Stanisław Panaszek ,Tadeusz Cytarzyński , Marian Stępień. Powołana została Komisja Rewizyjna w skład której weszli panowie Edward Kostrzewa ,Włodzimierz Sawer , Mieczysław Derkacz . Jako delegaci Zarządu Miejsko – Powiatowego w Wieluniu na zjazd wojewódzki do Łodzi wybrani zostali Ryszard Klaczyński , Edward Nawrocki ,Zofia Ochocka i Stanisław Panaszek.

 Dnia 09 kwietnia 2003r. zostało powołane Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Paszce .

 Prezesem Koła został wybrany pan Alojzy Modrok, koło jest w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu 

 

W dniu 15.10.2003r. została zorganizowana wycieczka do Kalisza i Lichenia.  Dwa razy w roku organizowane  były spotkania edukacyjne. Prelekcje prowadzone były przez wybitnych specjalistów z dziedziny diabetologii.  Celem tych spotkań jest uświadomienie ludziom chorym i członkom ich rodzin czym jest cukrzyca i do jakich powikłań może doprowadzić gdy nie jest właściwie leczona .

W dniu 21.10.2003r.odbyła się uroczystość 15-lecia Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu, uroczystości udział wzięły władze samorządowe na czele ze Starostą Mieczysławem Łuczakiem oraz Burmistrzem panem Mieczysławem Majchrem Starosta   i Burmistrz wskazali na wielki wkład pracy włożony przez Stowarzyszenie w profilaktykę  zdrowotną mieszkańców Ziemi Wieluńskiej .Prezes Koła Ryszard Klaczyński został wyróżniony za wieloletnią pracę przez pana Starostę Mieczysława Łuczaka  pucharem. 

Dnia 12 kwietnia 2004r odbyło się kolejne szkolenie dla wieluńskich diabetyków, którego tematem było leczenie cukrzycy przy pomocy pomp insulinowych oraz celowość monitoringu glikemii.

W związku z Ogólnopolską Kampanią Walki z Cukrzycą Zarząd Koła PSD w Wieluniu podjął decyzję o przystąpieniu od dnia 01września 2004r.do uczestnictwa w kampanii i bezpłatnym wykonywaniu badań poziomu cukru we krwi, którego celem jest wczesne wykrycie cukrzycy i podjęcie leczenia. 

W dniu 27.10.2004r.odbyły się w Wieluniu obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą tematem wiodącym było prawidłowe żywienie w leczeniu cukrzycy ,prelekcję wygłosiła mgr. Jolanta Krzyżanowska z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prezes Klaczyński uhonorował pamiątkowymi statuetkami przedstawicieli firm jak Haldex, Abbot,Novo Nordisk i Roche które od wielu lat wspomagały Stowarzyszenie w jego działalności.  Tematem kolejnego szkolenia które odbyło się 20.04.2005r.były powikłania naczyniowe w cukrzycy o których mówił pan dr. Janusz Patryn.

W dniu 06 lipca 2005 roku zostaje powołane Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łyskorni .

Prezesem Koła został wybrany Zygmunt Nowak, koło jest kolejnym ogniwem w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu.

W dniu 25.10.2005r.kolejne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w których uczestniczył Starosta pan Andrzej Stępień oraz pan Burmistrz Mieczysław Majcher. Tematem wykładu były powikłania wzroku – retinopatia. To powikłanie przybliżył słuchaczom dr. Itd. .Krzysztof Dzięgielewski.

Dnia 26 kwietnia 2006r. odbyło się szkolenie którego tematem było zastosowanie dermo kosmetyków profilaktyce powikłań dotyczących skóry. W tym roku obchody Światowego  Dnia Walki z Cukrzycą odbyły się 24 października 2006r. Hasłem tegorocznych obchodów ustanowionym przez IDF było „Rok 2006 rokiem opieki diabetologicznej” .W 2007r. szkolenie odbyło się 14 kwietnia i tematem było racjonalne żywienie w leczeniu cukrzycy. Prelegentami byli pani dr. Marianna Czechowska Misiak lekarz diabetolog i mgr. Jolanta Krzyżanowska  dietetyk.

 

Dnia 08 listopada 2007r. odbyły się w Oddziale Miejsko-Powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu obchody Światowego Dnia walki z Cukrzycą w spotkaniu już tradycyjnie uczestniczyły władze samorządowe oraz zaproszeni goście z Sieradza, Piotrkowa, Łodzi , Radomska, Zduńskiej Woli oraz podległych Kół Praszki i Łyskorni.  Kolejne spotkanie integracyjno – edukacyjne odbyło się 09 kwietnia 2008r. którego tematem była polineuropatia powikłanie układu nerwowego występujące w źle leczonej cukrzycy. Informacje o tym schorzeniu przekazała słuchaczom pani dr. Jolanta Anek lekarz diabetolog.

 

 W dniu 07 lipca 2008r.  zostaje powołane z inicjatywy prezesa Ryszarda Klaczyńskiego Koło Miejsko – Powiatowe PSD w Pajęcznie.

 Prezesem Koła w Pajęcznie zostaje Karol Wojciechowski. Koło pozostaje w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu.

 

W dniu 22 października 2008r.odbyła się uroczystość obchodów Światowego Dnia Walki z  Cukrzycą  połączona z obchodami 20-lecia istnienia Koła PSD na Ziemi Wieluńskiej.

W uroczystości wzięły udział władze samorządowe z panem Starostą Andrzejem Stępniem na czele .Spotkanie miało charakter integracyjno-edukacyjny, tematem wiodącym była nefropatia jako jedno z powikłań. Prelekcję wygłosił dr. Adam Pełka nefrolog szef wieluńskiej stacji dializ.   

Na początku września 2008roku na wniosek  Zarządu Oddziału Miejsko –Powiatowego PSD w Wieluniu  Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy powołuje  Oddział Rejonowy PSD w Wieluniu w skład którego wchodzą Koła w Wieluniu, Łyskorni, Pajęcznie i Praszce.

  Dnia 07 maja 2009r odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze  w Oddziale  Rejonowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu na którym wybrano nowe władze  oddziału . Prezesem został wybrany  ponownie  Ryszard Klaczyński jego zastępcą Edward Nawrocki  skarbnikiem Zofia Ochocka sekretarzem Alina Polak. Członkami Zarządu zostali Jolanta Widera, Krystyna Gajdzińska, Wacława Malag, Teresa Włodarczyk, Karol Wojciechowski. Komisja Rewizyjna Kostrzewa Edward-Przewodniczący, Derkacz Mieczysław W-ce – Przewodiczący , Płuciennik Zbigniew – Sekretarz. Sąd Koleżeński   Faryś Florian – Przewodniczący , Dwornik Alina – Sekretarz , Kokot Stanisław – Członek.  Delegatem na Zjazd Krajowy w Bydgoszczy został jednogłośnie wybrany Ryszard Klaczynski –Prezes PSD w Wieluniu. 

Prezes Ryszard Klaczyński poinformował zebranych o zadaniach jakie przyjął Zarząd na nową kadencję.Kończąc swoje wystąpienie prezes podziękował delegatom za zaufanie obiecując że nikt nie może odejść ze Stowarzyszenia nie uzyskując pomocy.

 

 W dniu 21 kwietnia 2010r. Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu zorganizował spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób chorych na cukrzycę . Szkolenie  odbyło  się w Sali  Konferencyjnej  Urzędu Miasta w Wieluniu plac Kazimierza Wielkiego  2. Tematem wiodącym spotkania była cukrzyca i jej powikłania oraz racjonalne żywienie w leczeniu cukrzycy. Głównym prelegentem była pani dr.  Jolanta  Anek – diabetolog. W spotkaniu również  uczestniczyły dr  Marianna Czchowska Misiak oraz dr Krystyna Miśkiewicz. Prezes Ryszard Klaczyński przedstawił zebranym sprawozdawczość finansowo-księgową za miniony 2009rok. Prezes Ryszard Klaczyński poinformował zebranych że tegoroczne Centralne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą odbędą się w tym roku w Częstochowie i połączone będą z pielgrzymką diabetyków.

 

W dniu 27.10. 2010 roku odbyły się w Wieluniu obchody Światowego  Dnia  Walki  z Cukrzycą .   Wiodącym tematem  było  prawidłowe  żywienie  w leczeniu cukrzycy. Prezes Ryszard Klaczyński przedstawił informacje dotyczącą możliwości otrzymania dotacji z Unii Europejskiej na założenie Ośrodka Szkolenia Internetowego w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym .  Program   polegałby  na  wyposażeniu  Oddziałów  i  Kół  PSD  w  sprzęt   komputerowy  i  podłączenie  do  sieci  internetowej.  Połączenie takie jest opłacane ze środków Unijnych   przez  trzy  lata,  a  po  tym  okresie  nternet  trzeba  samemu sobie opłacać, natomiast  sprzęt  pozostawiony  jest  do  dyspozycji  Oddziału .

 

W dniu 27 kwietnia 2011roku Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu  zorganizował    spotkanie integracyjno – edukacyjne  dla osób chorych  na  cukrzycę  szkolenie odbyło  się w Sali Konferencyjnej  Urzędu  Miasta w Wieluniu  plac  Kazimierza  Wielkiego   2    Prelekcję  na  temat  cukrzycy  i  iniekcji   insuliny  wygłosiła  pani dr  Jolanta Anek.  Prezes  Ryszard Klaczyński  przedstawił  zebranym  sprawozdanie  finansowo-księgowe   za  miniony 2010rok.

 

W  dniu  07 maja 2012roku Oddział  Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w  Wieluniu zorganizował  spotkanie edukacyjne dla członków PSD  w  Wieluniu w  Sali  Konferencyjnej Urzędu Miasta  plac. Kazimierza  Wielkiego  2. Na spotkaniu był  Janusz  Antczak – Burmistrz  Wielunia  i  Starosta  Andrzej  Stępień . Prelekcję  wygłosiła  Marianna  Czchowska  Misiak  tematem  była  nefropatia  jako  jedno  z  powikłań cukrzycowych. Prezes Ryszard Klaczyński  przedstawił uczestnikom spotkania  sprawozdanie   finansowo-księgowe za  miniony  2011rok.

 

W  dniu 13 listopad  2012roku Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w Wieluniu  zorganizował   obchody Światowego  Dnia  Walki  z  Cukrzycą   w spotkaniu  uczestniczyli  Burmistrz  Wielunia  Janusz  Antczak  pani dr  Miśkiewicz  Krystyna oraz  pani  dr  Jolanta  Anek, która  wygłosiła  prelekcję    różne powikłania  przy  źle  leczonej cukrzycy. Prezes  Ryszard Klaczyński   podziękował  przybyłym  gościom  za zaszczycenie  swoją  obecnością   na spotkaniu  ludzi  chorych  na  cukrzycę . Na tym  zakończono spotkanie .       

 

                                                                                      

W  DNIU  20  MARCA  2013  ROKU  PO  CIĘŻKIEJ

 CHOROBIE   ZMARŁ

RYSZAR   KLACZYŃSKI 

PREZES  KOŁA  MIEJSKO- POWIATOWEGO

POLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

 w WIELUNIU

Oraz

PREZES  ODDZIAŁU  REJONOWEGO

POLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

 w  WIELUNIU

I

CZŁONEK  ZARZĄDU GŁÓWNEGO

w BYDGOSZCZY

 

 

Z  WIELKIM   ŻALEM  POŻGNALIŚMY  NASZEGO  KOLEGĘ

NA  CMENTAEZU   KOMUNALNYM   w  WIELUNIU

W  DNIU   23  MARCA

 

W  dniu  14   maja   2013  roku     na         Nadzwyczajnym  Walnym  Zebraniu  Sprawozdawczo – Wyborczym  Oddziału  Rejonowego Polskiego  Stowarzyszenia     Diabetyków w Wieluniu Nadzorował  prawidłowość  wyborów  członek  Zarządu Głównego JAN  KRUSZYŃSKI

 

Vice   Prezes   Maląg  Wacława  rozpoczęła zebranie delegatów  i  powitała  członka  Zarządu  Głównego  w Bydgoszczy  Jana  Kruszyńskiego. Vice  Prezes  Wacława  Malag zaproponowała  na  przewodniczącego  zebrania pana Floriana  Farysia , natomiast na  sekretarza  Alinę  Polak. Propozycję zostały przyjęte jednomyślnie .Kolejnym punktem zebrania było stwierdzenie prawomocności zebrania oraz przyjęcie regulaminu obrad i powołanie komisji mandatowej, uchwał i wniosków. Następnie prowadzący zebranie oddał głos Vice  Prezesowi ustępującego Zarządu w celu przedstawienia  referatu sprawozdawczego z minionej kadencji. Po zapoznaniu  się  delegatów  z  referatem  przewodniczący  zebrania  poprosił  o  zabranie  głosu  zastępcy  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej i przedstawienie  protokołu  z  badania  bilansu i kontroli .  Komisja  Rewizyjna  w  protokole  zwróciła się  do  delegatów  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  oceniając  jego  pracę  za  wysoce  użyteczną. Wniosek  został  poddany  pod  głosowanie  i  jednomyślnie  zostało  udzielone absolutorium. Następnym  punktem  zebrania było przyjęcie  uchwały  o  jawnym  wyborze członków  Zarządu, Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego.

 

Delegaci w 30-to osobowej  obsadzie w drugiej  turze wyborów  wybrali  Komisję  Mandatową i  Komisję  Uchwał  i  Wniosków  w  składzie ;                                              Walęcka  Czesława- Przewodnicząca

                                              Grobelczyk  Halina –Członek

 

Następnie podano kandydatów do Zarządu PSD w  liczbie 9  osób , a do Komisji Rewizyjnej 3 osoby.

Do Zarządu wytypowani zostali kandydaci;

1-      Faryś  Florian

2-      Kansy  Władysław

3-      Szynczewski  Bronisław

4-      Ostrowski  Piotr

5-      Walecka  Czesława

6-      Wojciechowski  Karol

7-      Gajdzińska  Krystyna

8-      Włodarczyk  Teresa

9-      Bokało  Ryszard

Do  Komisji  Rewizyjnej wytypowani  zostali  kandydaci;

1-       Marian  Arkadiusz  Rydz

2-       Dwornik  Alina

3-       Grobelczyk  Halina                                                                                                            

                                                                                                               

Do  Zarządu  Oddziału  Rejonowego Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu

zostali jednomyślnie  wybrani; Florian Faryś, Kansy  Władysław,  Szynczewski Bronisław, Ostrowski  Piotr, Walęcka  Czesława, Wojciechowski  Karol, Gajdzińska  Krystyna, Włodarczyk  Teresa, Bokało  Ryszard.

Do  Komisji  Rewizyjnej  przy  Oddziale  Rejonowym  PSD  w  Wieluniu  zostali  jednomyślnie  wybrani;  Marian  Arkadiusz  Rydz, Dwornik  Alina, Grobelczyk  Halina.

 

Ukonstytuował  się  nowy  Zarząd  Oddziału  Rejonowego  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  w  następującym  składzie;Prezesem  został  Florian  Faryś,      Vice Prezesem Kansy  Władysław, Vice  Prezesem  Szynczewski  Bronisław, Sekretarzem Ostrowski  Piotr, Skarbnikiem została Walęcka  Czesława. Członkami  Zarządu  zostali; Wojciechowski   Karol, Gajdzińska  Krystyna, Włodarczyk  Teresa,  Bokało  Ryszard.

 

Ukonstytuowała się również  Komisja  Rewizyjna  w  składzie; Przewodniczącym  został Marian  Arkadiusz  Rydz, Sekretarzem  została  Dwornik  Alina, Członkiem  Grobelczyk  Halina

Przewodniczący  Komisji  Uchwał i  Wniosków  odczytał  protokół  z  pracy  komisji. Delegaci  jednogłośnie  przyjeli  uchwały. Następnie  zabrał  głos nowo  wybrany  Prezes  dziękując za  zaufanie  jakie  otrzymał  od  delegatów  nowo  wybrany  Zarząd  Oddziału Rejonowego  w  Wieluniu, prosił  o  współpracę  wszystkich  członków  PSD  z  Zarządem obiecując  że  nowy Zarząd  będzie  pełnił  dyżury tak  jak  do  tej  pory t\j

wtorek   w   godz.  10 -  12

czwartek  w  godz 16 -  18

pod adresem Pl. Legionów 1
                                          

 W dniu  16  października 2013 roku.  Zarząd  Koła  Miejsko-Powiatowego  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w Wieluniu  zorganizował  obchody  Światowego  Dnia  Walki z Cukrzycą oraz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia  Diabetyków  Koła Miejsko-Powiatowego  w  Wieluniu pod patronatem  Starosty Wielunia  Andrzeja  Stępnia  i Burmistrza  Wielunia  Janusza Antczaka. Przybyli  zaproszeni  goście : przedstawiciel Zarządu  Głównego   PSD  w  Bydgoszczy -  Jan  Kruszyński ,Starosta Wielunia – Andrzej Stępień, Burmistrz Wielunia -  Janusz  Antczak, pani diabetolog – dr . Jolanta  Anek , pani dr . Krystyna  Miśkiewicz,  firmę Jonhson & Jonhson reprezentowała pani Małgorzata  Królicka , Anna  Guzek -  prezes  Klubu  Kwadransowych  Grubasów i  Teresa  Klaczyńska  żona  zmarłego prezesa PSD w Wieluniu.

Pani dr . Jolanta  Anek wygłosiła prelekcję  CUKRZYCA  w  WIEKU  DZIECIĘCYM ,  następnym  punktem  spotkania były odznaczenia  i  wyróżnienia.

Na  wniosek Oddziału  Rejonowego PSD  w  Wieluniu  Kapituła  PSD  i   ITD.  Nadała

Jolancie  Anek Medal  Zwycięstwa  Nad  Cukrzycą

Zarząd Główny  PSD  w  Bydgoszczy  przyznał;

Florianowi  Farysiowi   Złotą  Odznakę  Zasłużony  dla  PSD

Na wniosek  Oddziału  Rejonowego  PSD w  Wieluniu  Złote Odznaki Zasłużony dla  PSD  otrzymali ;

Marianna  Czechowska  Misiak

Krystyna  Miśkiewicz

Zofia  Ochocka

Honorowe Odznaki Zasłużony  dla  PSD  otrzymali ;

Teresa  Włodarczyk

Krystyna  Gajdzińska

Karol  Wojciechowski

Na  wniosek  Oddziału  Rejonowego PSD w  Wieluniu  Zarząd Główny PSD  w  Bydgoszczy przyznał ;  Dyplomy

Staroście -  Andrzejowi  Stępniowi , Burmistrzowi – Januszowi  Antczakowi, Sekretarz  Miasta  Wielunia- Magdalenie Makowskiej  , Małgorzacie  Królickiej , Markowi  Nawrockiemu. Marcinowi  Burchacińskiemu, Annie Guzek, Katarzynie i Robertowi Kostrzewa .

 

Oddział Rejonowy PSD w Wieluniu  przyznał ;

Dyplomy

Januszowi  Kruszyńskiemu ,   Elżbiecie  Szaniec, Teresie  Klaczyńskiej , Wandzie Wabnic ,Mieczysławowi  Łuczakowi  i Tomaszowi  Sztuce.

 

Oddział  Rejonowy PSD  w  Wieluniu  przyznał ; 

Podziękowania

 Władysławowi  Kansy   i  KORONIE – Wieluń.

 

                                                                               Zarząd  Oddziału  Rejonowego  w  Wieluniu

 

             Zarząd  Oddziału Rejonowego  PSD w Wieluniu  organizuje w 2013r. przesiewowe  badanie  poziomu cukru w szkole podstawowej  w  Bieniądzicach

Gmina  Wieluń.

Natomiast  w dniu 04.02.2014r.      zarząd  PSD w Wieluniu  przeprowadza badanie  w  Gminie  Pątnów  w klasach  pierwszych  gimnazjalnych   tj. gimnazjum w Pątnowie, gimnazjum w Dzietrznikach, gimnazjum w Załęczu Małym .

Na  100 przebadanych  dzieci  w Gminie Pątnów jedno  dziecko  miało podwyższony   poziom  cukru, do domu otrzymało gleukometr  gratis i instrukcje  jak  postępować  dalej.

 

W dniu 18.02.2014r.  zarząd  PSD w Wieluniu  przeprowadza  badanie  w Gminie  Ostrówek  w klasach  pierwszych  gimnazjalnych  tj.  gimnazjum w Ostrówku .

Na  40  przebadanych  dzieci w  Gminie  Ostrówek  jedno  dziecko  miało  podwyższony  poziom  cukru , do  domu  też  otrzymało  gleukometr  gratis i  instrukcje  jak  postępować  dalej.

                                                                       

W dniu 01.04.2014r. Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu  zorganizował  spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób chorych na  cukrzycę. Szkolenie  odbyło  się  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Miasta  w Wieluniu  pl. Kazimierza Wielkiego 2. Tematem  wiodącym  spotkania  było nowoczesne  leczenie  cukrzycy .Głównym  prelegentem  była  pani  dr. Jolanta  Anek – diabetolog. W spotkaniu  również  uczestniczyła  dr. Krystyna  Miśkiewicz, oraz sekretarz  Miasta  Wielunia  pani  Magdalena  Majkowska   i  sekretarz   Starostwa  w Wieluniu  pan  Andrzej  Chowis .

Prezes Florian Faryś przedstawił  zebranym  sprawozdawczość  finansowo-księgową  za  miniony  2013rok  oraz  przedstawił  trudną sytuację  finansową  związaną z wynajmowanym  lokalem od Urzędu Miasta za który  jesteśmy  zmuszani  do  zapłaty  za  czynsz.  

                                                                  

Od  06.05.2014r.      POLSKIE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW  w  Wieluniu    posiada  nową  siedzibę  przy  SPÓŁDZIELCZYM  DOMU  KULTURY  w  Wieluniu  na  oś.  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 41

 

Nowe   pomieszczenie  posiadamy  dzięki  Zarządowi  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Wieluniu  panu  prezesowi - Robercie  Kaij  oraz  kierowniczce  Spółdzielczego  Domu  Kultury  pani - Ewie  Łuczak  za które  serdecznie  dziękujemy,  za  tak  szybką  pomoc  panu  Robertowi  i  pani  Ewie  w  imieniu  wszystkich  diabetyków  zarząd  PSD  w  Wieluniu  składa  serdeczne  podziękowanie .

 

Pełnienie  dyżurów  nie  zmieniło  się  we  wtorki  od  godz. 1000 -  1200  i  w czwartki  od  godz.  1600 -  1800

       

W  dniu 25  listopada 2014 roku  Oddział  Rejonowy  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w Wieluniu  zorganizował  obchody  Światowego Dnia  Walki  z Cukrzycą . W  spotkaniu  uczestniczyli  Pan  Starosta  pow.  Wieluńskiego  Andrzej  Stępień,  Pan  sekretarz  pow. Wieluńskiego Andrzej  Chowis ,  Pan  Burmistrz  Wielunia  Janusz  Antczak, , Pani  sekretarz  miasta  Wielunia  Magdalena  Majkowska , Panią  dr . Jolanta  Anek – Diabetolog ,  Pani dr . Krystyna  Miśkiewicz , Pan  Jerzy  Grzesiak – przedstawiciel  firmy  GMATE

( glukometry ) , Pani  Barbara  Strzępka  - przedstawiciel  firmy  ( budynie  i kiśle ), przedstawiciele  Kół  PSD  w  Pajęcznie , w  Praszce , w Skomlinie.

 

Pani  dr.  Jolanta  Anek  poprowadziła  prelekcję  na  temat  Neuropatia  Cukrzycowa  - powikłania  przy  cukrzycy.

 

Przedstawiciele  poszczególnych  firm  przedstawili  swoje  produkty , które  mogą  pomóc  w  naszej  chorobie.

 

Prezes  PSD w  Wieluniu  Florian  Faryś  w imieniu  zarządu  PSD  w Wieluniu  i  wszystkich  członków  Stowarzyszenia  złożył  na  ręce  prezesa  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Wieluniu  Roberta  Kaji  oraz  Ewy  Łuczak  kierowniczki  Domu  Kultury   przy  Spółdzielni Mieszkaniowej  w Wieluniu  za tak  szybką  pomoc  w  udostępnieniu  nam  nowego  pomieszczenia  dla  naszego  Stowarzyszenia  serdeczne  podziękowanie.

 

Zarząd  PSD  w  Wieluniu  składa  podziękowanie  Burmistrzowi  Wielunia  Januszowi  Antczakowi  za  umorzenie  długu  za  nie  zapłacony  czynsz.

 

     W  dniu  16. 04. 2015 roku   Oddział  Rejonowy  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  zorganizował  spotkanie  integracyjno – edukacyjne  dla osób  chorych  na cukrzycę.  Szkolenie  odbyło  się  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Miasta  w  Wieluniu  pl.  Kazimierza  Wielkiego 2.

W  spotkaniu  wzięli  udział   starosta  pow.  Wieluńskiego  Pan   Andrzej  Stępień , sekretarz   pow.  Wieluńskiego  Pan  Andrzej  Chowis , Burmistrz  Wielunia  Pan  Paweł  Okrasa ,  Pani  dr.  Jolanta  Anek – diabetolog , która  wygłosiła  prelekcję  na  temat  Stopy  Cukrzycowej  i  jej  bolesne  powikłania .

 

Prezes  PSD w Wieluniu  przedstawił  zebranym  sprawozdanie  finansowo - księgowe  za rok  2014 .

   

                  W  dniu 03. 11.2015 roku  odbyło  się  zebranie

 sprawozdawczo – wyborcze   w  Oddziale  Rejonowego  Polskiego Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  na  którym  wybrano  nowe  władze   oddziału .

 Prezesem  został  ponownie  wybrany  Florian  Faryś  jego zastępcą  Bogdan  Szynczewski , sekretarzem  został  Jan  Widera ,  skarbnikiem  została  Jolanta  Drygała.

Członkami  Stowarzyszenia  zostali :     

   Piotr  Ostrowski , Karol  Wojciechowski , Krystyna  Gajdzińska , Teresa  Włodarczyk ,  Ryszard  Bokało .

 

Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się  następująco :

  Przewodniczący -  Marian  Arkadiusz  Rydz

  Sekretarz  - Alina  Dwornik

  Członek   -  Halina  Grobelczyk.                                    

 

Pani  dr .  Jolanta  Anek  wygłosiła  prelekcję  -  tematem  była  dieta , zapotrzebowanie  energetyczne,  wymienniki  węglowodanowe .

                      

W  dniu  07.04.2016roku  Oddział  Rejonowy  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  organizuje  spotkanie  integracyjno – edukacyjne  na  którym   gościem  jest  Szef  Gabinetu Politycznego  przy  Ministrze  Zdrowia  Pan  Tomasz  Matynia . Pan  Tomasz  Matynia  jest  członkiem  naszego   stowarzyszenia   PSD  w  Wieluniu  przyjmował  Go  do  naszych  szeregów  były  prezes  Pan  Ryszard  Klaczyński .

Wywiad  z  Szefem  Gabinetu   Politycznego  Panem  Tomaszem  Matynią  przeprowadziła  redaktor  Radia  Ziemi  Wieluńskiej  Pani  Alina   Frejusz  , można  przeczytać  na  stronie  internetowej   radia  ZW.  >> TUTAJ<<

Wywiad  z  Szefem  Gabinetu  Politycznego  Panem  Tomaszem  Matynią  oraz  pobyt  na  spotkaniu  Diabetyków  przeprowadził   redaktor   TVK  w Wieluniu   Piotr  Zięba  zdjęcia wykonał  Krzysztof  Pietrzak. >>WYWIAD<<    >>ZDJĘCIA<<

Całe wywiady są  na  naszej stronie internetowej  psd.wielun.pl

Prelekcję  na temat  Stopy  Cukrzycowej  poprowadziła  Pani  dr . Jolanta  Anek.

 

            Prezes  PSD  w  Wieluniu   Florian  Faryś   przedstawił  sprawozdanie  finansowo -  księgowe  za  rok  2015.

 

W  dniu08.04.2016roku  na zaproszenie  Elżbiety  Stępień  dyrektora Szkoły  Podstawowej  w  skrzynnie  pow.  Wieluń  zarząd  PSD  w  Wieluniu  zorganizował  przesiewowe  badanie  poziomu we  krwi  dla całej szkoły  wraz  z  nauczycielami.

Po  badaniu dzieci  przedstawiły spektakl  na  temat  zdrowego  odżywiania.

Zdięcia  i  Video  z  tego  spotkania  sa  na  naszej  Galerii.

 
W  dniu  17.04.2016 roku  dr.  Cezary  Grabczak - okulista  w  CENTRUM  OKULISTYCZNYM   ROSA  ALBA   w   Wieluniu  ul.  Joanny Żubr 30  przeprowadził  bezpłatne  przesiewowe  badanie  wzroku .  Na  16-cie osób  przebadanych  z  naszego  Oddziału  PSD  w  Wieluniu  4-ry  osoby  dostały  skierowania  na  dodatkowe  badania  do  KLINIKI   OKULISTYCZNEJ  JASNE  BŁONIA  ul. Rojna  90  w  Łodzi.

Zdięcia z  tego  badania  są  na  naszej  Galerii.

  

W  dniu  15.05.2016 roku   na  zaproszenie  prezesa  Romana  Furmana   - STOWARZYSZENIA  ZIEMI  SKOMLIŃSKIEJ

oraz  GMINNEGO  OŚRODKA  KULTURY  i   SPORTU   w  Skomlinie  na  FESTYNIE  REKREACYJNYM   będziemy  przesiewowo  badać   poziom  cukru  we  krwi.